Kar Dağıtım Politikası

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. kâr dağıtım  politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas  sözleşmemiz hükümleri dikkate alınarak hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının %5'inden az  olmamak üzere dağıtılabilir dönem karının %20'sine kadar  nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr  payı dağıtılması esasına dayanır. Bu politikanın uygulaması, Hacı Ömer  Sabancı Holding A.Ş.'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile ulusal ve  küresel ekonomik şartlar doğrultusunda Genel Kurul tarafından belirlenir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların  ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler  içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte  pay sahiplerine dağıtılacaktır. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nde kâr payı  avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını  olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim  Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu  durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak  Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir.