Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Yönetim Kurulu Üyeleri Çeşitlilik Politikası

 

Bu Politika, Sabancı Holding Yönetim Kurulu yapılanmasının daha etkin bir şekilde oluşturulmasına ve bu suretle Şirket performansının artırılmasına hizmet etmek üzere, Yönetim Kurulu üyelerinin aday gösterilme sürecinde çeşitliliğin ve kapsayıcılığın teşvik edilerek farklı profil, bilgi, deneyim ve niteliklere sahip kişilerin Yönetim Kurulu’nda görevlendirilmelerinin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Sabancı Topluluğu, Yönetim Kurulu başta olmak üzere tüm yönetim ve istihdam kademelerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığın teşvik edilmesinin Şirket performansını artıracağına inanmaktadır. Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme süreci, Şirket esas sözleşmesinde yer alan düzenlemeler başta olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu’na aday gösterme sürecinde şirket kültürü, yatırım ve faaliyet alanları, finansal büyüklükleri ve stratejik hedefleri dikkate alınarak, görevin gerektirdiği bilgi birikimi, tecrübe ve yetkinliğe sahip, tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarını koruyabilecek nitelikleri haiz adaylar belirlenir.

Bu adaylar, Sabancı Holding’in faaliyet gösterdiği veya stratejik olarak önceliklendirdiği sektörlerde, ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel tecrübe kazanmış adaylar arasından seçilir. Aday havuzu sektör deneyimine ek olarak, denetim tecrübesi, risk yönetimi ve dijital teknolojiler gibi teknik ve stratejik deneyimleri de içerecek şekilde oluşturulur.

Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi sürecinde ayrıca çeşitlilik ve kapsayıcılık ön planda tutulur. Yönetim Kurulu’nda yaş, ırk, uyruk, milliyet, etnik köken, dil, engellilik hali, politik ve dini inançlar, mezhep, cinsiyet kimliği ve cinsiyet, kültürel geçmiş ve mesleki deneyim bakımından çeşitliliğin sağlanması hedeflenir. Anılan unsurlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nun yapısında kapsayıcılığın artırılması teşvik edilir. Bu çerçevede, Sabancı Holding Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranını en az %30 seviyesinde tutmayı hedeflemektedir.

Aday belirleme sürecinde hukuka aykırı olması ve/veya kişinin özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesi bakımından adayların bizzat kendilerince beyan edilmediği takdirde adaylardan söz konusu unsurlar hakkında bilgi istenmez. Ancak bu unsurları kendi özgür iradeleriyle yapılan beyanı esas alınarak bilinen veya öğrenilen kişiler arasından azami derecede çeşitlilik sağlanacak şekilde aday havuzu oluşturulur. Adaylardan alınan her türlü kişisel veri ilgili yasal yükümlülükler çerçevesinde muhafaza edilir.

Adayların belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na önerilmesi konusunda Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi yetkilidir. Komite, gerekli ve uygun gördüğü takdirde, belirlemiş olduğu kriterlere uygun adayların tespiti noktasında bağımsız bir kuruluştan danışmanlık ve destek alabilir. Bağımsız kuruluş tarafından işbu Çeşitlilik Politikası’nda düzenlenen prensiplere göre aday havuzu önerilmesi esastır.

Yönetim Kurulu’nda ayrıca, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme kabiliyetine sahip bağımsız üyeler bulunur. Bağımsız üyeler, Yönetim Kurulu’ndaki toplam üye sayısının en az üçte birini oluşturur. Bağımsız üyelerin aday gösterilebilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini sağlamaları gerekir.

Birbirinden farklı yetkinliklerin en etkin şekilde kullanılması amacıyla, yeni atanan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri oryantasyon programına tabi tutulur. Oryantasyon programı sayesinde özellikle ilk defa atanan bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin Sabancı Holding ve Topluluk kültürü ile Şirket ve Yönetim Kurulu’nun işleyişine daha hızlı ve etkin bir biçimde uyum sağlaması amaçlanır.

SirA Sira