Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Sürdürülebilirlik Uyum Raporları

 

   

Yıl Seçiniz
2020
2020
Açıklama Yıl Rapora Git
İlkeUyum DurumuAçıklama
A.  GENEL İLKELER    
A1. Strateji, Politika ve Hedefler    
1 Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar. Kısmi Uyum ÇSY alanında yayınlanmış politikalardan bir kısmı henüz Yönetim Kurulu seviyesinde onaylı değildir. 
2 ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar. Tam Uyum  
A2. Uygulama/İzleme    
3 ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar. Tam Uyum  
4 Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar. Tam Uyum  
5 ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG’leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar. Tam Uyum  
6 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar. Tam Uyum  
A3. Raporlama    
7 Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar. Tam Uyum  
8 Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir. Tam Uyum  
9 Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar. Tam Uyum  
10 Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir. Tam Uyum  
11 Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar. Kısmi Uyum Çevresel veya toplumsal konular Holding’in kendi faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayıp, bu konuda 2020 yılında açılmış bir dava bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Sabancı Holding’e yönelik açılan veya sonuçlanan davalara özel düzenli bir paylaşımda bulunulmamaktadır. 
A4. Doğrulama    
12 Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında gerçekleştirilmektedir. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
B. ÇEVRESEL İLKELER    
13 Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında bulunmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
14 Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar. Tam Uyum  
15 Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar. Tam Uyum  
16 Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar. Tam Uyum  
17 Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar. Tam Uyum  
18 Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar. Tam Uyum  
19 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar. Tam Uyum  
20 Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında bulunmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
21 Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar. Tam Uyum  
22 Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar. Tam Uyum Göstergelerden bazıları (ör: NOx) Holding ve Topluluk şirketlerinin bir kısmı için ilgisizdir. İlgili diğer hususlarda açıklamalar yapılmaktadır.
23 Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar. Tam Uyum  
24 Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma). Tam Uyum  
25 Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir. Kısmi Uyum Sabancı Topluluğu çevresel konularda hedeflerine değinmekte, ancak Bilime Dayalı Hedefleri yaygın bir metod olarak henüz kullanmamaktadır.
26 İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar. Tam Uyum  
27 Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinde bu konuya yönelik adımlar olmakla birlikte, Topluluk genelinde ve Sabancı Holding nezdinde kapsamlı bir şekilde ele alınmamaktadır.
28 Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
29 Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar. Tam Uyum  
30 Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında sağlanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
31 Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
32 Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
33 Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar. Tam Uyum  
34 Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
35 Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
36 Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
37 Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar. Tam Uyum  
38 Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar. Tam Uyum  
C. SOSYAL İLKELER    
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları    
39 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar. Kısmi Uyum İnsan Hakları konusu, pek çok politika ve sürece konu olmakla birlikte, Topluluk şirketlerinin tamamında ayrı bir politika olarak belirlenmemiştir. Sabancı Topluluğu İş Etiği Kuralları’nın 7 numaralı “Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız” bölümünde insan haklarının korunmasına vurgu yapılmıştır.
40 İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir. Tam Uyum  
41 Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar. Tam Uyum  
42 Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
43 Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar. Tam Uyum  
44 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar. Tam Uyum  
45 Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar. Tam Uyum  
46 Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar. Tam Uyum  
47 Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar. Tam Uyum  
48 Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler. Tam Uyum  
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler    
49 Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür. Tam Uyum  
50 Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar. Tam Uyum Holding için ilgisizdir, Topluluk şirketlerinden ilgili olanlar için yayınlanmaktadır.
51 Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar. Tam Uyum  
52 Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar. Tam Uyum  
53 İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar. Tam Uyum  
54 Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir. Tam Uyum  
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ    
55 II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir. Tam Uyum  
56 Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur. Tam Uyum  
57 Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur. Tam Uyum  
58 Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır. Tam Uyum  
59 Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir. Tam Uyum  
60 Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar. Kısmi Uyum Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bulunmaktadır. Bununla birlikte vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik ayrı bir politika yayınlanmamaktadır. Yazılı bir politika bulunmamakla birlikte, Sabancı Topluluğu vergi ödevini dürüstlük ilkesine göre tam ve zamanında yerine getirmeyi sosyal bir görev addetmiştir.