Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Bilgilendirme Politikası

 

1. Amaç

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef, hissedarlar için H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin değerini artırırken, potansiyel yatırımcılar için de hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmektir.

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin yönetimi, bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını finansal raporlama standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuya, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Türk Ticaret Kanunu mevzuatına ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST ) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. tüm çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

H. Ö. Sabancı Holding A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II 15.1 sayılı “ Özel Durumlar Tebliği”nin 17’inci maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Web Sitesi (www.sabanci.com) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Finans Grup Başkanlığı bünyesindeki Mali İşler ve Muhasebe Bölüm Başkanlığı kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri, Ticaret Sicil Gazetesi gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, H.Ö Sabancı Holding A.Ş. tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

 • Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları,
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu’na ( KAP) Periyodik olarak iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu ,
 • T.Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular ( sirküler, genel kurul çağrısı vb.),
 • Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
 • Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
 • Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
 • Kurumsal İnternet Sitesi, (www.sabanci.com) bilgilendirmeleri,
 • Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS ) uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP’a iletilerek kamuya açıklanır, Şirket İnternet sitesinde yayınlanır. Geçmiş dönem mali tablo ve dip notlarına Şirket İnternet sitesinden ulaşılabilir.

5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Şirket İnternet sitesinde (www.sabanci.com) yayımlanır.

Ayrıca her üç ayda bir özet faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve Şirket İnternet sitesinde yayınlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin özel durum açıklamaları, Mali İşler ve Muhasebe Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp KAP ‘a iletilerek kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Herhangi bir H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Mali İşler ve Muhasebe Bölüm Başkanlığı’na bildirir. Bu durumda, Mali İşler ve Muhasebe Bölüm Başkanlığınca , Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP’a iletilir.

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde internet sitesinde (www.sabanci.com) Türkçe ve İngilizce olarak ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Mali İşler ve Muhasebe Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 15.1 nolu “ Özel Durumlar Tebliği” çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Mali İşler ve Muhasebe Bölüm Başkanlığı'nın değerlendirmesinden sonra ilgili birim tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, CFO veya Grup Başkanları tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Mali İşler ve Muhasebe Bölüm Başkanlığı'na yönlendirilir.

8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin içsel bilgilerine düzenli erişen ve H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Bundan dolayı, idari karar vermeye yetkili olmayan kişiler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere sürekli ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, yanında bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler ise Grup Başkanları ve Bölüm Başkanları’ndan oluşmaktadır.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II 15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği ”nin 7’nci maddesi uyarınca istenildiğinde SPK’ ya ve/veya BİST’ e iletilmek üzere yazılı olarak Mali İşler, Muhasebe, Hukuk ve Yatırımcı İlişkiler Bölüm Başkanlığı’nda muhafaza edilmektedir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. Bu liste, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş ’de mevcut olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmiştir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir.

9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine H.Ö. Sabancı Holding A.Ş., faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

H. Ö. Sabancı Holding A.Ş. prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır ve Mali İşler ve Muhasebe Bölüm Başkanlığı'na bildirilir. Mali İşler ve Muhasebe Bölüm Başkanlığı bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini yapar.

Mali İşler ve Muhasebe Bölüm Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği'”nin 9'ncu maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir.

Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST' den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

11. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

H. Ö. Sabancı Holding A.Ş. içsel bilgiye erişimleri olan listesinde yer alan kişiler görevlerini ifa etmeleri veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilir.

H. Ö. Sabancı Holding A.Ş., meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği'”nin 6'ncı maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ilişkin ilgili kişileri bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Tarafından genel olarak yetkilendirilmiş Grup Başkanlarının yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı belirtilir.

12. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden Finans Grup Başkanlığı sorumludur.

Finans Grup Başkanlığı bünyesindeki Planlama, Raporlama ve Finansman Bölüm Başkanı ile aynı Bölüm’de - Finans Planlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri ,Direktörü H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, eşdeğer konumdaki kuruluşlar ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar için H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ni diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, faks, analist sunumları, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte olup; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır.

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Şirket İnternet Sitesinde (www.sabanci.com) yayınlamaz. H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirilebilir.

13. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. ,bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP’ta açıklanabilir. Önemli değişiklik varsa sayı sınırı aşılabilir. Kamuyla paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir.

14. Sessiz Dönem

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş., asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Sabancı Holding için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap döneminin bitimini izleyen günden başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. sessiz dönem boyunca;

 • Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin finansal durumu konuşulmayacaktır,
 • Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmeyecektir,
 • Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara Web Sitesinde (www.sabanci.com) yer verilecektir.
 • Ayrıca, sessiz dönem içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

15. Piyasa Bozucu Eylemler

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VI 104.1 numaralı Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, içsel bilgi listesinde yer alan kişilerin Piyasa Bozucu Eylemler kapsamına giren Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendilerine veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanmaları, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermemeleri, haber yaymamaları konusunda gerekli önlemleri alır ve uygular.

16. H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Web Sitesi (www.sabanci.com)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.sabanci.com internet adresindeki H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Web Sitesi aktif olarak kullanılır. H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. ÖDA, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporu ve bazı bilgiler İngilizce olarak yer almaktadır. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

 • Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
 • Vizyon ve ana stratejiler
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
 • Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
 • SPK Özel Durum Açıklamaları
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Ticaret sicil bilgileri
 • Finansal bilgiler
 • Basın açıklamaları
 • Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
 • Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
 • Vekâletname örneği
 • Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
 • Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
 • Bilgilendirme politikası
 • Ücretlendirme Politikası
 • Bağış ve Yardım Politikası
 • Sıkça sorulan sorular bölümü
SirA Sira